ОБАВЕШТЕЊЕ – извођење екскурзије и наставе у природи

ОСНОВНА ШКОЛА

„ЂУРА ДАНИЧИЋ“

Мештровићева 19

11000 Београд

Број: 16/20

Датум: 13.03.2019. године

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основна школа „Ђура Даничић“ из Београда објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке услуга

– извођење екскурзије и наставе у природи

 

ЈН бр. 1.2.1-3/18

 1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Ђура Даничић“, Мештровићева 19а, 11040 Београд.
 2. Интернет страна наручиоца: osdjuradanicic.edu.rs.

 

 1. Врста наручиоца: Просвета.

 

 1. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије и наставе у природи.за потребе Основне школе „Ђура Даничић“ из Београда.

 

 1. Назив из Општег речника набавке: Услуге организације путовања.

 

 1. Oзнака из Општег речника набавки:

 

 1. Уговорена вредност без ПДВ- а (дин.): 359.824,49 динара.

 

 1. Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.

 

 1. Број примљених понуда: 5 (пет) понуда.

 

 1. Највиша и најнижа понуђена јединична цена (без ПДВ-а) код прихватљивих понуда:

 

      Партија број 1

 

1) ARRIVA LITAS D.O.O, Пожаревац, понуђена цена……………………………………5.547,68 дин.

 

3) „MIVEX“ d.o.o., Београд, понуђена цена………………………………………………….6.933,33 дин.

 

      Партија број 2

 

1) „MIVEX“ d.o.o., Београд, понуђена цена………………………………………………… 9.478,00 дин.

 

4) ARRIVA LITAS D.O.O, Пожаревац, понуђена цена……………………11.243,65 дин.

 

      Партија број 3

 

1) МAG-PROMET DOO, Београд, понуђена цена……………………………………… 18.416,66 дин.

 

      Партија број 4

 

 

1) МAG-PROMET DOO, Београд, понуђена цена………………………………… 18.416,66 дин.

 

 

 1. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.

 

 1. Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.2019. године.

 

 1. Датум закључења уговора:
 • „MIVEX“ d.o.o., Београд: 24.01.2019. године;
 • МAG-PROMET DOO, Београд: 25.02.2019. године;
 • АRRIVA LITAS D.O.O., Пожаревац: 27.02.2019. године.

 

 

 1. Основни подаци о добављачу:

 

 • Партија број 1: АRRIVA LITAS D.O.O., Моше Пијаде бр.9, Пожаревац, матични број: 07163851, ПИБ: 101974022;
 • Партија број 2: „MIVEX“ d.o.o., Драгице Кончар 21, Београд, матични број: 06891403, ПИБ: 100163511;
 • Партије број 3 и 4: МAG-PROMET DOO, Устаничка 189/2, Београд, матични број: 07925018, ПИБ: 101990100.

 

 

 1. Период важења уговора: До извршења уговорених обавеза.

 

 1. Околности које представљају основ за измену уговора: Промена броја ученика.