Питања из математике за 5. / 6. / 7. / 8. разред

5. разред    6. разред    7. разред   8. разред

Питања из математике за 5. разред

Како се зове скуп ?Операције у скупу.
Када је број дељив са 2 и са 4?
Када је број дељив са 3 и 9?
Који су основни геометријски објекти?
Када за тачке кажемо да су колинеарне ,а када неколинеарне?
Са колико тачака је једнозначно одређена права?
Шта је полуправа,а шта дуж?
Шта је многоугао?
Шта је кружница,а шта круг?
Шта је полупречник кружнице?
Шта су: тангента,сечица и тетива?
Која је најдужа тетива круга?
Шта су концентричне кружнице?
Шта је усмерена дуж?
Чиме је одређен вектор?
Које бројеве називамо простим, а које сложеним?
Шта је разломак?Врсте разломака.
Записи разломка.
Како упоређујемо разломке?
20.Шта је угао?Врсте углова.
21. Које су јединице мере за угао?
22. Шта је централни угао?
23. Које углове називамо суседним,а које упоредним ?
24. Шта је НЗД,а шта НЗС?
25. За које бројеве кажемо да су узајамно прости?
26. Шта је централна симетрија?
27. Шта је осна симетрија?
28. Шта су осносиметричне фигуре?
29. Шта је симетрала дужи,а шта симетрала угла ?

Одговори на сва питања налазе се у свескама ученика, као и у уџбенику који је предвиђен за школску 2018/19.год..

Питања из математике за 6. разред

1.КАКО ОЗНАЧАВАМО СКУП ЦЕЛИХ БРОЈЕВА?
2. КАКО ОЗНАЧАВАМО СКУП РАЦИОНАЛНИХ БРОЈЕВА?
3.КОЈЕ БРОЈЕВЕ НАЗИВАМО СУПРОТНИ БРОЈЕВИ?
4.ШТА ЈЕ АПСОЛУТНА ВРЕДНОСТ БРОЈА?
5.ДЕФИНИЦИЈА ТРОУГЛА;ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ТРОУГЛА.
6.ВРСТЕ ТРОУГЛА У ОДНОСУ НА СТРАНИЦЕ.
7. ВРСТЕ ТРОУГЛА У ОДНОСУ НА УГЛОВЕ.
8.КОЛИКО ЈЕ ЗБИР УНУТРАШЊИХ, А КОЛИКО ЗБИР СПОЉАШЊИХ УГЛОВА ТРОУГЛА?
9.ТЕОРЕМА О ОДНОСУ СТРАНИЦА ТРОУГЛА.
10. ТЕОРЕМА О ОДНОСУ СТРАНИЦА И УГЛОВА ТРОУГЛА.
11.КАДА КАЖЕМО ДА СУ ДВА ТРОУГЛА ПОДУДАРНА?
12.НАВЕДИ ТЕОРЕМЕ О ПОДУДАРНОСТИ ТРОУГЛОВА.
13.НАВЕДИ ЗНАЧАЈНЕ ТАЧКЕ ТРОУГЛА.
14.ШТА ЈЕ ВИСИНА ТРОУГЛА,А ШТА ОРТОЦЕНТАР?
15.ШТА ЈЕ ТЕЖИШНА ДУЖ,А ШТА ТЕЖИШТЕ?
16.ДЕФИНИШИ ЧЕТВОРОУГАО.ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЧЕТВОРОУГЛА.
17.ВРСТЕ ЧЕТВОРОУГЛОВА.
18. КОЛИКО ЈЕ ЗБИР УНУТРАШЊИХ, А КОЛИКО ЗБИР СПОЉАШЊИХ УГЛОВА КОД ЧЕТВОРОУГЛА?
19.ДЕФИНИШИ ПАРАЛЕЛОГРАМ.ВРСТЕ ПАРАЛЕЛОГРАМА.
20. ОСОБИНЕ ПАРАЛЕЛОГРАМА.
21. ДЕФИНИШИ ТРАПЕЗ.ВРСТЕ ТРАПЕЗА.
22. ОСОБИНЕ ТРАПЕЗА.
23.СРЕДЊА ЛИНИЈА ТРАПЕЗА.
24.АРИТМЕТИЧКА СРЕДИНА БРОЈЕВА.
25.СВОЈСТВА ОПЕРАЦИЈА САБИРАЊА И МНОЖЕЊА У СКУПУ РАЦИОНАЛНИХ БРОЈЕВА.

Одговори на сва питања налазе се у свескама ученика као и у уџбенику који је предвиђен за школску 2018/19.год.

Питања из математике за 7. разред

1.КОЈЕ БРОЈЕВЕ НАЗИВАМО РАЦИОНАЛНИМ БРОЈЕВА?
2. КОЈЕ БРОЈЕВЕ НАЗИВАМО ИРАЦИОНАЛНИМ БРОЈЕВА?
3.КОЈЕ БРОЈЕВЕ НАЗИВАМО РЕАЛНИМ БРОЈЕВИМА?
4.ШТА ЈЕ ПОТПУН КВАДРАТ?
5.КАКО ГЛАСИ ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА?
6.ШТА ЈЕ СТЕПЕН И ОД ЧЕГА СЕ САСТОЈИ?
7.КАКО СЕ МНОЖЕ СТЕПЕНИ ИСТИХ ОСНОВА?
8. КАКО СЕ ДЕЛЕ СТЕПЕНИ ИСТИХ ОСНОВА?
9. КАКО СЕ МНОЖЕ СТЕПЕНИ РАЗЛИЧИТИХ ОСНОВА А ИСТИХ ИЗЛОЖИЛАЦА?
10. КАКО СЕ СТЕПЕНУЈЕ СТЕПЕН?
11. КАКО СЕ ДЕЛЕ СТЕПЕНИ РАЗЛИЧИТИХ ОСНОВА А ИСТИХ ИЗЛОЖИЛАЦА?
12. ШТА ЈЕ РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗ?
13.ШТА ЈЕ ПОЛИНОМ?
14.КАКО ОДРЕЂУЈЕМО СТЕПЕН ПОЛИНОМА?
15. ВРСТЕ ПОЛИНОМА.
16.КОЈЕ МОНОМЕ НАЗИВАМО СЛИЧНИ,А КОЈЕ СУПРОТНИМ?
17.ШТА ЈЕ КВАДРАТ БИНОМА И КАКО СЕ ИЗРАЧУНАВА?
18. ШТА ЈЕ РАЗЛИКА КВАДРАТА И КАКО СЕ ИЗРАЧУНАВА?
19.ДЕФИНИШИ МНОГОУГАО.ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ.ВРСТЕ.
20. КАКО СЕ ИЗРАЧУНАВА БРОЈ ДИЈАГОНАЛА ИЗ ЈЕДНОГ ТЕМЕНА ,А КАКО УКУПАН БРОЈ ДИЈАГОНАЛА МНОГОУГЛА?
21. КАКО СЕ ИЗРАЧУНАВА ЗБИР УНУТРАШЊИХ УГЛОВА МНОГОУГЛА?
22. ШТА ЈЕ ПРОПОРЦИЈА?ДЕЛОВИ ПРОПОРЦИЈЕ И НАЧИН ИЗРАЧУНАВАЊА.
23.ШТА ЧИНИ ПРАВОУГЛИ КООРДИНАТНИ СИСТЕМ?ШТА СУ КВАДРАНТИ?ШТА ЈЕ УРЕЂЕН ПАР?
24.ШТА СУ ДИРЕКТНО ПРОПОРЦИОНАЛНЕ ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ,А ШТО ОБРНУТО ПРОПОРЦИОНАЛНЕ ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ?-ОБРАЗАЦ-
25. КАКО СЕ ИЗРАЧУНАВАЈУ ОБИМИ А КАКО ПОВРШИНЕ МНОГОУГЛОВА?(ОПШТА ФОРМУЛА)
Одговори на сва питања налазе се у свескама ученика као и у уџбенику који је предвиђен за школску 2018/19.год.

Питања из математике за 8. разред

1. Шта је размера дужи?
2. Како гласи Талесова теорема?
3. Када су троуглови слични?
4. Који су основни геометријски објекти?
5. Када је права једнозначно одређена?
6. Када је раван одређена?
7. Које тачке су колинеарне?
8. Када за тачке кажемо да су компланарне?
9. Шта су мимоилазне праве? (навести пример)
10. Шта све може да буде ортогонална пројекција праве?
11. Шта је полиедар?
12. Шта је линеарна једначина са једном непознатом и шта све може да буде њено решење?
13. Шта је линеарна неједначина, како представљамо скуп решења?
14. Када кажемо да су једначине еквивалентне?
15. Када кажемо да су неједначине еквивалентне?
16. Када се мења знак неједнакости?
17. Шта је призма и који су њени основни елементи?
18. Које су врсте призми?
19. Шта је једнакоивична призма?
20. Како се израчунава површина призме?
21. Како се израчунава запремина призме?
22. Шта је пирамида и који су њени основни елементи?
23. Које су врсте пирамиди?
24. Шта је апотема и висина пирамиде?
25. Шта је једнакоивична пирамида?
26. Шта је тетраедар?
27. Како се израчунава површина пирамиде?
28. Како се израчунава запремина пирамиде?
29. Шта је линеарна функција?
30. Како гласе експлицитни и имплицитни облик линеарне функције?
31. Како цртамо график линеарне функције?
32. Ток функције.
33. Знак функције.
34. Како представљамо статистичке податке?
35. Шта је средња вредност, модус и медијана?
36. Шта је решење система линеарних једначина са две непознате?
37. Методе решавања система?
38. Када су системи еквивалентни?
39. Шта је ваљак, наведиосновне елементе и врсте ваљка?
40. Како израчунавамо површину и запремину ваљка?
42. Купа, елементи и врсте.
43. Површина и запремина купе.
Одговори на сва питања налазе се у свескама ученика као и у уџбенику који је предвиђен за школску 2018/19.год.