ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ПЕРИОДУ ОД 15. ДО 19. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

ОШ „Ђура Даничић“
Београд

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ПЕРИОДУ ОД 15. ДО 19. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

Остваривање образовно-васпитног рада у првом циклусу (1. до 4. разреда):
Настава у првом циклусу остварује се кроз непосредан образовно-васпитни рад према основном моделу.

Сви ученици од 1. до 4. разреда наставу похађају по сменама, пре и после подне по већ утврђеном распореду. Часови трају 30 мин. Продужени боравак ради од 7 до 17 часова.

Остваривање образовно-васпитног рада у другом циклусу (5. до 8. разреда):

Настава у другом циклусу оставрује се путем наставе на даљину, уз коришћење Гугл учионице и путем Јавног медијског сервиса Србије.
Настава на даљину организује се за све ученике другог циклуса и обухвата редовну наставу и остале облике образовно-васпитног рада (допунска, додатна и припремна настава).
Евиденција образовно-васпитног рада оставрује се тако што се у дневник образовно-васпитног рада, према утврђеном распореду часова, уносе реализоване наставне јединице (облик комуникације и са ученицима и канал комуникације) из Плана реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности. У евиденцији присутва ученика треба евидентирати оне ученике који нису присуствовали часу путем наставе на даљину.

Време почетка наставе је у 8.00 часова, часови трају 45 минута у реалном времену на основу распореда часова за свако одељење (важећи распоред).

У току реализације наставе на даљину наставник нарочито мора да води рачуна о оптерећености ученика, пажљиво одмеравајући обим и сложеност програмских садржаја и захтева према ученику, поштујући временску динамику предвиђену распоредом часова.

Оцењивање ученика

Оцењивање ученика током наставе на даљину врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 34/19) од 22. априла 2020. год.

Наставник има аутономију у планирању оцењивања и одлучује о томе да ли се писмени задаци, планирани у наредном периоду, могу реализовати путем наставе на даљину.

Ученик се оцењује и на основу активности и његових резулатата рада, а нарочито на основу излагања и представљања, учешћа у дебати и дискусији, писања есеја, домаћих задатака, учешћа у различитим облицима групног рада, рада на пројектима и друго.

Сатница одржавања часова 5. до 8. разреда:
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.35 – 11.20
5. 11.25 – 12.10
6. 12.15 – 13.00

Београд, 12.03.2021. год.

Директор школе
Ирена Иванов-Каличанин