ЛОГОПЕДСКИ КУТАК

Програм логопедског рада у школи односи се на рад са децом са говорно-језичким поремећајима или тешкоћама везаним за говорно понашање.
Логопед анализира, осмишљава, подстиче и усмерава говорно-језички развој вербалне комуникације тако да она буде у потпуности усклађена са потребама и развојним потенцијалима  ученика, као и пружање подршке  ученицима са тешкоћама у психофизиолошком развоју у савладавању индивидуалних или прилагођених програма. Програм логопедског рада обухвата:

− Превенцију, идентификацију и стимулација говорно-језичког развоја када је он испод нивоа и стандарда за одговарајући узраст ученика
− Кориговање неправилности у изговору појединих гласова,
− Рад са ученицима који имају тешкоће у савладавању школског градива (читање, писање, рачунање)
− Рад са ученицима код којих је недовољно развијена језичка структура (речник, граматика и синтакса)
− Кориговање поремећаја флуентности говора

Логопед остварује сарадњу са наставницима, родитељима и осталим стручним сарадницима из школе и ван ње.

Да ли је ваше дете спремно за полазак у школу?

Дете пре поласка у школу треба да:

 • Правилно изговара све гласове матерњег језика
 • Говор је течан, разумљив, уме да поставља питања и одговара на њих
 • Развијен фонематски слух (разликује гласове у речи и гласове сличне по звучности)
 • Има богат речник ( фонд речи), лако се споразумева са околином, изражава се сложеном реченицом
 • Граматика је уредна (род, број, падеж, глаголска времена), правилно распоређује речи у реченици
 • Познаје предлоге
 • Познаје значење предмета ( чему служе, од чега су направљени, како изгледају) по чему су слични-различити, групише предмете по критеријуму
 • Рецитује краће песмице
 • Препричава причу по сликама или неки краћи догађај
 • Раставља познате речи на слогове и гласове
 • Препознаје почетни и последњи глас у речи (гласовна анализа)
 • Од гласова може да састави реч К-У-Ћ-А (кућа), (гласовна синтеза)
 • Именује реч на задати глас (на слово, на слово)
 • Препознаје нека слова и бројеве
 • Правилно држи оловку, повлачи јасне линије одговарајућег притиска
 • По моделу повлачи разне линије, прецртава облике
 • Разуме просторне и временске односе
 • Задржава пажњу на одређеној активности и по потреби  је преусмерава
 • Зна опште појмове о себи и другима