ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

После поступка вредновања рада школе у протеклом периоду и анализа које је урадио Тим за самовредновање, Стручни тим за израду развојног плана одредио  је основне приоритетне области у трогодишњем периоду за који важи наш тренутни Развојни план, и то од 2020.  до  2023. године. Овај документ је флексибилан за допуне и измене у току периода за који је донет.

У  овом петом циклусу  Школског развојног плана наш Тим ће се бавити унапређивањем следећих области промена:

 1. Настава и учење (оцењивање и вредновање постигнућа ученика)
 2. Школском климом – ЕТОС (рад на побољшању међуљудских односа у самој школи – запослених, ученика али и родитеља, као и саме културе понашања свих који су део школског живота)
 3. Подршка ученицима кроз:
 • подршку у учењу – професионалну оријентацију
 • пројекат обогаћеног једносменског рада у школи
 1. Годишњи и школски програм рада (реализација, праћење рада стручних већа, вођење Дневника рада, равномерна распоређеност задужења запослених… )
 2. Образовна постигнућа – односе се на повећање успешности самих ученика кроз јавне промоције ученика – такмичара, као и на мотивацију ученика и наставника за квалитетнији наставни рад.

Дефинисањем стратегија за побољшање ових слабости у петом циклусу Школског развојног плана бавиће се Тим који је формиран на Наставничком већу одржаном 14. 05. 2020. године.

    Чланови Тима Школског развојног плана су:

 • Координатор – Гордана Ђорђевић – Јањић (професор разредне наставе)
 • Ирена Иванов-Каличанин (професор физике и директорка Школе)
 • Светлана Миленовић (професор српског језика и књижевности)
 • Снежана Матић (професор разредне наставе)
 • Србислав Луковић (вероучитељ)
 • Ивана Јанков (професор биологије)
 • Тања Цветковић (професор немачког језика)
 • Миљана Симановић (професор разредне наставе)
 • Сања Вучић (професор разредне наставе)
 • Лидија Алијевић, представник родитеља.

НАША СНАГА

 • Традиција дуга пола века  у васпитању и образовању ђака
 • Стручан наставни кадар, стално дигитално  усавршавање
 • Организација настава (интердисциплинарни приступ настави)
 • Наши ученици који постижу успехе на републичким такмичењима
 • Страни језици: енглески, немачки, италијански
 • Учешће у разним пројектима (Амрес мрежа, Дигитална учионица, Школа новца за основца, Саобраћајни активизам…)
 • Обогаћени једносменски рад у школи
 • СНА (слободне наставне активности према интересовањима ученика)
 • Боравак за ученике 1. и 2. разреда
 • Предшколска група
 • Сала за физичко и терени
 • Добро опремљена школска библиотека
 • Дигитални и информатички кабинети, медијатека
 • Интернет, компјутери, пројектори, видео бим и телевизори у свим учионицама и кабинетима
 • Школски часопис
 • Сарадња са ОШ „Филип Филиповић“ (Сајам образовања)
 • Сарадња са Домом за децу без родитељског старања
 • Учешће у хуманитарним акцијама („Један пакетић – много љубави“)
 • Обележавање манифестација („Јесења шеширијада“, „Дечја недеља“…)
 • „Клуб родитеља и наставника“

НАША СЛАБОСТ

 • Близина ОШ „Јован Јовановић Змај“
 • Школско двориште
 • Недовољно укључивање родитеља у живот школе
 • Недовољна размена позитивних искустава између предметне и разредне наставе
   

НАША МИСИЈА

Мисија наше школе је повезаност школе и живота, заправо примена наученог кроз праксу. Развитак личности ученика и наставника, међусобно разумевање, толеранција и сарадња кроз тимски рад, креативне радионице.

Ми смо школа која негује савремену наставу и подстиче позитивне људске вредности.

 

НАША ВИЗИЈА

Желимо да постанемо школа која константно унапређује наставни процес, побољшава међусобне односе, развија способности и интересовања ученика да бисмо је сви волели, радо долазили и лепо се осећали у њој.
Желимо да постанемо школа која квалитетно и занимљиво креира време, а наставници су сарадници, координатори и саветници које ђаци уважавају и радо испуњавају своје обавезе.

Координатор Тима ШРПа,
Гордана Ђорђевић Јањић