Информације о завршном испиту

Завршни испит за ученике осмог разреда одржаће се 23, 24. и 25. јуна 2021. године. Ученици ће и ове године полагати тест из математике, српског језика и комбиновани тест из историје, географије, биологије, физике и хемије.

Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природно-научних и друштвено-научних предмета.

На основу успеха на завршном испиту ученик може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту.

Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4).
На основу општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова.

Пробни завршни испит одржаће се 26. и 27.3.2021. године.