ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

„Дивно је што нико не треба да чека ни један тренутак да започне са радом на побољшању света“ – Ана Франк

Грађанско васпитање уведено је школске 2001/2002. године, као обавезан изборни предмет.

Часови грађанског васпитања су осмишљени тако да се ученицима омогуће:

  • слобода изражавања, мишљења и ставова
  •  унапређења вештина комуникације
  •  развијање способности критичког мишљења, аргументовања и залагања за сопствене ставове

На часовима је омогућено активно учешће свих ученика, самим тим и стицању самопоуздања за јасно изношење својих ставова. Ученицима се пружа могућност да да се упознају са својим правима, да се упознају међусобно кроз уочавање својих сличности и разлика.

Кроз игру деца истражују разноврсна решења за проблеме са којима се суочавају у школи и ван ње, а кроз тимски рад, узајамно слушање и уважавање, ученици имају прилику да изграде вредности, сазнања и способности које су им потребне за формирање одговорне и креативне личности која поштује себе и друге.

Желимо да кроз наше часове развијемо свест о основним вредностима да би се изградило слободније, толерантније и праведније друштво.

На часовима се обрађују теме, као што су: Дечја права, Одговорност, Толеранција, Школа без насиља, Грађанско друштво, Волонтерски покрет, Медији, Одлучивање у демократском друштву, Партиципација ученика, Солидарност, Хуманост, Систем вредности и др.

У нашој школи изборни предмет Грађанско васпитање предаје Весна Виријевић, дипломирани педагог.